بایگانی ماه: دی 1401

آیا آنتن اکسترنال، باگین بالا به مودم آسیب می رساند؟

با توجه به اینکه آنتن اصلی مودم گین 3 دیبی دارد. آیا جایگزینی آنتن آن با یک آنتن اکسترنال که گین 11 دیبی و یا 18 دیبی دارد، باعث آسیب دیدن مودم نمی شود ؟ معنای قدرت تحویلی مودم به آنتن چیست؟ آیا نصب آنتن اکسترنال به مودم آسیب می رساند؟ خیر، جایگزینی انواع آنتن […]