گروه مهندسی انجی 

طراحی آنتن – طراحی مدارات الکترونیکی و روشنایی  – طراحی مدارات سوییچینگ 

تولید در تیراژ آنتن – تولید در تیراژ مدارات الکترونیکی و روشنایی  – تولید در تیراژ سوییچینگ 

درمورد ما

آموزش تصویری در اینستاگرامورود به اینستاگرام گروه مهندسی ENGI